Takım ancak bir grup insanın bir araya gelmesi ile üstesinden gelinebilecek açıkça tanımlanmış zorlu bir görevi başarmak için bir araya gelmiş, görevin niteliğinden kaynaklanan takım hedefleri olan, bu hedefleri başarmak için bireysel ve toplu olarak çalışan, üyelerinin her biri takımın içinde belirli rol ve misyonlara sahip olan, hedeflerine ulaşmak için zorunlu bir otoriteye, otonomiye ve kaynaklara sahip olan bir yapıdır

Takımlar insanların bireysel çalışmalarıyla üstesinden gelemeyecekleri karmaşıklıkta ve zorlukta işlerin üstesinden gelmek için kullanılırlar. Takımın varoluş gayesi bir işin yapılmasını sağlamaktır. Bu bir antilobun avlanmasından tutun, denizde bir grup insanın kurtarılması ya da finansal olarak ayakta kalmak amacıyla bir iş stratejisi geliştirmeye kadar böyledir.

Takım çalışması insanın sosyal bir varlık olma gerçeği ile ilgilidir. İnsanoğlu yeryüzünde bir tür olarak hayatta kalmasını takım çalışması ile zorlu çevresel baskıların üstesinden gelebilmesine borçludur.

Yapılan araştırmalar insanların  takım çalışması içinde yaptıkları işte daha çok tatmine ulaştıklarını göstermiştir. Yine takım çalışması sırasında takım üyelerinin bireysel olarak ortaya koyabileceklerinden daha yüksek bir performans ortaya koydukları saptanmıştır. Takım olmanın ve takım çalışmasının örgütlerin performansına olumlu olumlu katkıları olduğu tartışmasızdır.

Takım başarısının sırrı o takımın mümkün olan en optimum kişi sayısı ile kurulmuş olmasıdır. Etkili takımlarda herkes bilgi ve tecrübesine göre bir görev üstlenir ve bu görevlerin ağırlıkları mümkün olduğu kadar eşit dağılmış olur.

Kişilerin takım çalışmasına yatkınlıklarını belirleyen genel bir takım özellikler bulunur. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz :

Aktif Dinleme Özelliği: Diğerlerini dinleme becerisi onların görüş ve tecrübelerini paylaşmayı mümkün kılar.

İletişim Becerileri: Efektif olarak iletişimi yürütme becerisi, dorğu mesajları verme, doğru iletişim araçlarını ve tarzlarını kullanma ve gelen mesajı doğru algılama çatışma e anlaşmazlıkların çözülmesinde önemli bir özelliktir.

Sosyal Anlayışlılık:  Diğerlerinin farkında olmak, onların reaksiyonlarını öngörebilmek ve anlamlandırabilmek, duygusal zekanın bir türevi olarak takım çalışmasında önemlidir.

Öz İzleme ( Self Monitoring): Davranışlarımızın diğer kişiler üzerindeki etkisine hassas olmak, kendimizi diğer kişilerle ilişkide izleme becerisini gerektirir ki sağlıklı ilişkiler geliştirmek için önemlidir.

Özgecilik (Altruism): Karşılık beklemeden ekip üyelerine yardım edebilmek takımı kaynaştıran ve yakınlaştıran stratejik bir özelliktir.

Samimiyet ve İşbirliği: Gülümseme, espri, destek, küçük sohbetler takımın çarklarını yağlayan önemli özelliklerdir.

Sabır ve Tolerans: Eleştiriyi kabul edebilme, sinir bozucu konuları sabırla ele alma takım çalışmasında gereken özelliklerdendir.

Bir organizasyon içindeki  takımların başarısı ve etkinliği  o organizasyonun kültürü ve iklimi tarafından büyük ölçüde belirlenir. Bir organizasyonun takım çalışmasına elverişliliğini belirleyen kilit özellikleri şöyle sıralayabiliriz :

  • Güven
  • İletişim
  • Dahil olma ve katılım
  • Eğitim için destek
  • Takım çalışması için destek

Bir kurumda çalışma iklimi güvensizlik, kötü iletişim, kişisel antipatiler, sınırlı kişisel otonomiler, ve belirsiz hedefler tarafından şekilleniyorsa o kurumda takım çalışması ortamının oluşması mümkün olmaz.

Sonuç olarak diyebiliriz ki bir organizasyon takım olabildiği kadar güçlüdür. Takım olabilmenin bireysel boyutları olduğu kadar kurumsal boyutlarıda vardır. Şirketler öncelikle kendi bünyelerindeki takım çalışmasını engelleyici hususların üstesinden gelerek takım olmayı başarabilirler.

KAYNAKÇA

Woods, Stephen, A., West, Michael, A. 2010, The Psychology of work and organisations, Cengage Learning,