P

İş yaşamında hem bireysel başarıyı hem de kuruma katkıyı optimize eden bireysel davranış biçimlerine Pozitif Örgütsel Davranış ( Positive Organisational Behavior) diyoruz. Pozitif psikoloji alanında Luthans’ın yaptığı araştırmalar bu davranışları beş başlık altında inceliyor.Kurumlar çalışanlarını işe alırken bu kriterlere göre seçim yapabildikleri ölçüde ve iş yeri kültürlerini kişilerdeki bu özellikleri güçlendirici ve öne çıkarıcı biçimde tasarlayabildikleri ölçüde kurumsal performanslarını yükseltebiliyor ve çalışan bağlılığını arttırıcı daha pozitif bir çalışma iklimi sağlayabiliyorlar.

Güven /Özyeterlilik ( Confidence / Self Efficacy) :  Kişinin iç motivasyonunu, sebatını, pozitif yaklaşımlarını ve karşılaştığı problemlere karşı direncini olumlu olarak etkileyen bir davranış biçimidir. Hedeflerle yönetim ve geri bildirim verme bu davranışı destekleyen bir kurumsal ortam yaratır.

Ümit ( Hope) : Pozitif kurumsal davranış modelinde, ümit pasif olarak başına iyi şeyler geleceğine inanmak değil , hedeflerinin,başına gelen şeylerin ve önüne çıkan problemlerin üstesinden geleceğine dair kişinin kendinden ümitli olma halidir. Bu anlamda ümidi pasif davranışsal yaklaşımdan ayıran şey içinde bir irade yönelimi (Willpower) ve bir yol (pathway) bulunuyor olmasıdır. Kurumsal hedeflerin kademeli bir şekilde yukarıdan aşağıya dağıtılması ve hedeflere ulaşılmada aksiyon planları önerilmesi/ takip edilmesi bu davranış modelini destekleyen bir kurumsal politika olacaktır.

 İyimserlik (Optimism) : Pozitif Kurumsal davranış modelinde iyimserlik gerçekçi ve esnek bir zeminde ele alınır. Kötümser davranışın, kendini suçlayıcı,süreklileştirici ve genelleyici eğilimine karşın iyimser davranış olumsuzluğu , dışşallaştırıcı, geçici bir durum olarak ve sadece o olaya özgü bir hadise olarak ele alır. Araştırmalar iyimserliğin ideal bir yönetici davranışı olarak önce çıktığını göstermiştir. İyimser çalışanların, daha gayretli, daha kolay motive olan ve iş tatmini yüksek çalışanlar olduğu tesbit edilmiştir.

 Mutluluk ya da sübjektif iyi hissetme ( Subjective-Well Being) : Araştırmalar göstermiştir ki kendilerinden ve özel hayatlarından tatminkar olan çalışanlar iş yaşamından da aynı tatmini yaşayabiliyorlar. İşte tatminin performans,bağlılık ve motivasyon üzerinde de pozitif sonuçları vardır. Çalışma ortamını iyileştiren kurum politikaları ve iş yaşam dengesini gözeten yaklaşımların da sübjektif iyi hissetmeyi kurum genelinde yükseltici etkileri vardır.

 Duygusal Zeka ( Emotional Intelligence) : Duygusal zeka temel olarak kendi duygu durumumuzun ve başkalarının duygu durumlarının farkında olmak, kendi davranışlarımızın başkalarının duygu durumları üzerinde yaratacağı etkilerin farkında olmak veya öngörebilmektir. İnsanlar işe Analitik zekaları ( IQ)  ile girerler, Duygusal Zekaları (EQ) ile tutunurlar ve yükselirler denmiştir.Özellikle yönetim ve liderlik pozisyonları için gerek şart olan bu davranış eksikliği yapılan araştırmalara göre kötü insan ilişkileri, fazla otoriter yaklaşımlar, fazla hırslı tavırlar ve üst yönetimle kötü diyaloglara sebep olarak bir çok başarısız yöneticinin düşüşünün temelinde yer almıştır.

KAYNAKÇA

Luthans,F.,2002,Positive Organisational Behaviour :Developing and managing psychological Strengths,Academy of Management Executive, ,Vol.16,no.1,