PPozitif psikolojik sermaye kişinin psikolojik durumunu, onun psikolojik olarak kim olduğunu gösteren bir terimdir.  

Ekonomik sermaye bizim neye sahip olduğumuzu tanımlar, insan sermayesi tecrübe,bilgi,

beceri,yetenek ve fikirlerle ne bildiğimizi gösterir, sosyal sermaye ilişkiler, kontaklar, arkadaşlar ve network üzerinden kimi tanıdığımıza işaret ederken , psikolojik sermaye sahip olduğumuz pozitif özellikler üzerinden kim olduğumuzu gösterir.

Dört boyuttan oluşur :

 • Güven
 • Ümit
 • İyimserlik
 • Dayanıklılık

Yapılan araştırmalar bu boyutlardaki özelliklere daha fazla sahip kişilerin , yani psikolojik sermayesi yüksek kişilerin bireysel olarak

 • Hayatta karşılaştıkları problemlerle başa çıkmada daha başarılı oldukları
 • Stresle mücadele etme konusunda daha olumlu sonuçlar aldıkları
 • Strese bağlı kardiyovasküler rahatsızlıklardan daha az etkilendikleri
 • Daha düşük kolestrol seviyelerine sahip olduklarını
 • Yüksek kortizol salgısına bağlı uyku düzensizliği ve negatif duygu durumuna bağlı gelişen etkilerle daha hızlı başa çıkabildiklerini
 • İş yaşam dengesinde daha başarılı olduklarını göstermiştir.

Yine yapılan araştırmalar sonucu daha yüksek psikolojik sermayeye sahip bireylerin iş yaşamında

 • Daha yüksek kurumsal bağlılığa sahip olduğu
 • Daha yüksek iş tatmini yaşadıkları
 • İşte kalma oranının daha yüksek olduğu
 • Geleceğe dair daha pozitif bir bakış açıları olduğu ve karşılaştıkları problemlere daha çözüm odaklı yaklaşabildikleri
 • Performanslarının daha yüksek olduğunu
 • Çalışma arkadaşları ile ilişkilerinin daha iyi olduğunu göstermiştir.

Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre iş yaşamında  kişilerin pozitif psikolojik sermayeleri iki kanal üzerinden geliştirilebilir.

Bunlardan ilki  ekip  düzeyindedir (team level) . Takım düzeyinde ekip liderinin tutum ve davranışları ( leadership behavior) psikolojik sermayeyi olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilir.

 • Katılımcı liderliğin
 • Pozitif geri bildirim vermenin
 • Hedeflerle yönetimin
 • Hedefleri kademe kademe daha küçük hedeflere bölmenin
 • Paylaşımcılığın
 • Yetkilendirmenin

Ekip üyelerinin psikolojik sermayesini olumlu olarak etkilediği ve buna bağlı olarak

 • Ekip performansını
 • Ekip memnuniyetini
 • Ekip bağlılığını (engagement)
 • Ekip yaratıcılığını / yenilikçiliğini

Yükselttiği tespit edilmiştir.

Positif psikolojik sermayenin diğer geliştirilme alanı kurumsal düzeydedir.

 • İnsan kaynakları politikaları
 • İnsan kaynakları motivasyon uygulamaları
 • Çalışanlara yönelik şirket politikaları
 • Çalışma ortamı
 • Şirketin yönetim kültürünün

çalışanların pozitif psikolojik kültürünü olumlu ya da olumsuz etkileyebildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda sayılan kurumsal araçları doğru kullanarak

 • Kurum performansının
 • Kurum yenilikçiliğinin
 • Kurumun büyümesinin

Olumlu olarak yönlendirilebileceği de araştırmacıların ortaya koyduğu bulgular arasındadır.

KAYNAKÇA

Newman, A.Ucbaşaran, D., Zg-hu, F.,Hirst,G.,2014,Psychological Capital : A Review and Synthesis, Journal of Organisational Behavior,35.,s.120-s.138,

Luthans, F.,Luthans, K.,W.,Luthans, B.,C.,2004, Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital,Business Horizons,47/1,45-50, January-February,